Skip to main content

Bij Deaton bieden wij de beste kwaliteit zonnepanelen die onze professionele installateurs vaak binnen een dag voor je kunnen plaatsen, ongeacht of het gaat om een platte of schuine dak of zelfs een dakkapel. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Deaton duurzaam: Deaton duurzaam B.V. , Edisonweg 7, 1821 BN Alkmaar Handelend onder KvK-nummer 89121384. 
 2. Koper: opdrachtgever c.q. Koper die een Overeenkomst met Deaton duurzaam sluit inzake de koop en eventuele Installatie van het Product; 
 3. Consument: een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin Koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als Consument; 
 4. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, inclusief onder andere: omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal. Zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook begrepen het ‘Doe-het-zelf-pakket’ en advieswerkzaamheden; 
 5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Deaton duurzaam en Koper tot koop van het Product en eventuele Installatie daarvan; 
 6. Installatie: indien tussen partijen overeengekomen de montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het in de gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen; 
 7. Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren. Deze verwachte opbrengst is opgemaakt o.b.v het verleden met externe software en kan geen rechten of garantie worden afgegeven vanuit Deaton duurzaam. Deze verwachte opbrengst kan o.a afwijken van de werkelijkheid door veranderingen in de betreffende omgeving en klimatologische omstandigheden en het onderhoud van het systeem door de klant. 
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Deaton duurzaam en Koper; 
 9. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt; 
 10. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Koper wordt, voor het geheel of delen daarvan, uitdrukkelijk uitgesloten; 
 11. Koper die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten; 
 12. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing 

Artikel 2: Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen van Deaton duurzaam zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan Deaton duurzaam de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen; 
 2. Mondelinge afspraken binden Deaton duurzaam niet; 
 3. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden; 
 4. Alleen Deaton duurzaam geldt tegenover Koper als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten; 
 5. Deaton duurzaam voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Deaton duurzaam tegen aanspraken van derden dienaangaande;
 6. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper een offerte schriftelijk (e-mail en een bericht per telefoon daaronder begrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd. Op het moment dat Deaton duurzaam de door Koper getekende offerte ontvangt en bevestigt; 
 7. De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen Deaton duurzaam en Koper is besproken; =
 8. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven; 
 9. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper. Tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen; 
 10. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Deaton duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Deaton duurzaam gebruikt bij Installatie van het Product, zonder dat Deaton duurzaam bij de Installatie van het Product betrokken is. 
 11. Deaton duurzaam zal bij het aangaan van de schouw de maatvoering van de te installeren zonnepanelen en omvormer waarnemen of deze mogelijk zijn conform de afspraak. Hierbij is uitgesloten dat Deaton duurzaam zich uitgeeft als bouwkundig ingenieur en is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken , bouwkundige fouten of asbest en achterstallig onderhoud die tijdens de werkzaamheden zichtbaar zijn geworden aan het pand. De eigenaar van de woning wordt zelf geacht de kwaliteit van de woning en de dak te delen en te weerleggen aan Deaton duurzaam. Indien er gebreken tijdens de installatie zichtbaar worden en installatie gevaar oplevert voor de installateurs of de bewoner en zijn pand heeft Deaton duurzaam het recht de installatie te beëindigen en de klant 3 weken de mogelijkheid te geven om dit (verborgen) gebrek te herstellen zodat na deze periode de installatie kan worden voortgezet. Indien de koper geen vervolg geeft zal Deaton duurzaam het recht hebben de installatie te beëindigen en de koper 20% verschuldigd zijn i.v.m. annuleren wegens bouwkundige gebreken aan het pand. 

Artikel 3: Prijs

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast mits installatie binnen 8 weken of door Deaton duurzaam is gemaakt en plaats heeft gevonden en niet door Koper is verzet naar een later tijdstip; 
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Deaton duurzaam gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen; 
 3. In het geval er sprake is van een prijswijziging met meer dan 5% zoals mede bedoeld in artikel 3.2, voordat de materiaal zijn besteld zijn zowel Deaton duurzaam als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Deaton duurzaam dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden. 
 4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een onjuist bedrag of onjuiste opmaak in de offerte geconstateerd wordt, zoals mede bedoeld in artikel 3.2, zijn zowel Deaton duurzaam als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Deaton duurzaam dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden. 

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

 1. De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Deaton duurzaam streeft naar een leveringstermijn van 3 maanden nadat Deaton duurzaam de Overeenkomst is aangegaan; 
 2. De in 4.1 genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Deaton duurzaam niet tijdig levert, zal Koper Deaton duurzaam in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Deaton duurzaam wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product; 
 3. Deaton duurzaam is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Deaton duurzaam gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren; 
 4. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn — ter beoordeling van Deaton duurzaam — is Deaton duurzaam gerechtigd een vergelijkbaar Product — ter beoordeling van Deaton duurzaam — aan te bieden. Deaton duurzaam is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen; 
 5. In het geval er sprake is van wijziging naar een vergelijkbaar product met daarbij een verhoging van de prijs in de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.4, zijn zowel Deaton duurzaam als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Deaton duurzaam dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden;
 6. Deaton duurzaam of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele Installatie;
 7. Deaton duurzaam behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(-en) jegens Deaton duurzaam, uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten. Vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen; 
 8. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; 
 9. Koper machtigt Deaton duurzaam onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Deaton duurzaam afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden, om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de Deaton duurzaam te maken kosten van terugneming;
 10. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Deaton duurzaam een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Deaton duurzaam op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan; 
 11. De door Deaton duurzaam aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico;
 12. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Deaton duurzaam een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Deaton duurzaam op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan; 
 13. Koper heeft de verplichting bij aflevering, en uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de Overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen 3 dagen schriftelijk mededeling aan Deaton duurzaam, dan verliest Koper alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst;
 14. In afwijking van het in artikel 4.12 bepaalde, geldt voor Consument een termijn van 30 dagen om te retourneren.

Artikel 5: Betaling

 1. Alle bedragen die Koper aan Deaton duurzaam verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Product, brengt Deaton duurzaam aan Koper in rekening door middel van een factuur;
 2. Betaling door Koper dient te geschieden in Euro binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Deaton duurzaam aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen in de offerte of mondeling;

 3. a. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op;
  b. Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument.

 4. a. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deaton duurzaam is het Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Deaton duurzaam te verrekenen met een vordering van Koper op Deaton duurzaam, uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument. 
 5. Deaton duurzaam heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen, waarbij geldt dat van Consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald; 
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Deaton duurzaam op Koper onmiddellijk opeisbaar; 
 7. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Deaton duurzaam gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur handels- c.q. wettelijke rente in rekening te brengen; 
 8. Indien Koper in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan Deaton duurzaam naast de in artikel 5.7 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Deaton duurzaam aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Welke, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur; 
 9. In afwijking van het in artikel 5.8 bepaalde geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de Consument dat Deaton duurzaam aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;
 10. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting, is Deaton duurzaam gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Deaton duurzaam om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen; 
 11. Koper is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Deaton duurzaam op Koper onvoldaan blijven.

Artikel 6: Installatie

 1. Het Product wordt door Deaton duurzaam of een door Deaton duurzaam aangewezen installatiebedrijf geïnstalleerd en aangesloten tenzij Koper met Deaton duurzaam is overeengekomen dat Koper het Product zal (laten) installeren en aansluiten door derden; 
 2. Deaton duurzaam verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren of uit te laten voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Deaton duurzaam het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren; 
 3. Deaton duurzaam is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen; 
 4. Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Deaton duurzaam of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden; 
 5. Koper staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is en geen gebreken of achterstallig onderhoud aan de dakconstructie aanwezig zijn aangezien Deaton duurzaam geen bouwkundig ingenieursbureau betreft en er mag worden vanuit gegaan dat de bouwkundige staat van het object bij de koper bekend dient te zijn.
 6. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van Koper;
 7. Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en (verborgen)gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden;
 8. Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer —doch niet uitsluitend— wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 en dus de Installatie niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, zoals de NEN 7250, is Deaton duurzaam niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende normen;
 9. Deaton duurzaam verplicht zich ertoe om de meterkast conform NEN1010 op te leveren. De mogelijkheid bestaat dat Deaton duurzaam, om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Deaton duurzaam, tenzij anders is overeengekomen;
 10. In het geval Koper het ‘Doe-het-zelf-pakket’ bij Deaton duurzaam aanschaft, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de Installatie van dit pakket. Voor het niet werken van het Product, of eventuele andere schade die ontstaat door onjuiste Installatie (in strijd met de garantievoorwaarden van de producent) van het Product kan Deaton duurzaam nimmer worden aangesproken. Met andere woorden, Deaton duurzaam aanvaardt ten aanzien van de Installatie van het ‘Doe-het-zelf-pakket’, dan wel de gevolgen van een foutieve Installatie geen enkele aansprakelijkheid.
 11. De fabrieksgarantie van deze product(en) worden dan ook bij betalingen direct overgedragen aan de koper / nieuwe eigenaar van het gekochte product(en). De koper ‘Doe-het-zelf-pakket’ zal in dit geval zelf verantwoordelijk zijn voor de dan geldende en de juiste installatie voorwaarden van de leverancier en deze voorafgaand aan de installatie te downloaden op hun website en op te volgen. 
 12. De installatie conform de offerte of legplan kan afwijken doordat tijdens de schouw de oppervlakte niet volledig kon worden bekeken of gemeten of vanwege een offerte op afstand gemaild en akkoord gegeven door cliënt waardoor tijdens de installatie obstakels naar boven komen waardoor 1 of meerdere panelen niet op de afgesproken plaats kunnen worden geïnstalleerd. Dit kan o.a. door toevoegen van objecten die op afstand niet zichtbaar waren ten tijde van de opmaak van de offerte of aanwezige draagbalken of panlatten op de plaats waar de bevestigingen dienen te worden gemonteerd of gebrek in de betreffende constructie.
 13. Deaton duurzaam behoud dan het recht om het legplan aan te passen en om de installatie voort te zetten met het betreffende zonnepaneel of de betreffende zonnepanelen op een andere plaats te installeren na samenspraak met de koper. De andere mogelijkheid is om het betreffende paneel of meerdere panelen niet te installeren indien koper zich niet kan vinden in de mogelijkheid die aanwezig is voor het betreffende zonnepaneel / panelen te installeren. Deze zal /zullen achteraf in mindering worden gebracht op het totaal bedrag.
 14. Wijzigingen in het legplan door bovengenoemd of overmacht is geen treden tot ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 7: Garantie

 1. Deaton duurzaam garandeert een installatie garantie voor een periode van 10 jaar op de geleverde en geïnstalleerde producten met de bekabeling wat betreft de juiste werking van het Product bij normaal gebruik en na juiste onderhoud door mede het regelmatig schoon te maken , minimaal 1 x per 2 jaar, met ruim water en bijv. een zachte spons of borstel.
 2. Uitgesloten is schade veroorzaakt door klimatologische invloeden, natuurlijke slijtage, ongedierte en gevogelte en van buiten komend onheil zoals deuken en/of krassen en/of barsten aan de buitenzijde alsmede door schade van een scherp of bijtend voorwerp of materiaal, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;5.
 3. De fabrieksgarantie op de installatie van de zonnepanelen , omvormer en onderconstructie is conform de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant en deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het betreffende defect of schade binnen hun garantie voorwaarden . Van buiten komend onheil of – schade zoals krassen of barsten zijn uitgesloten van garantie. Kosten voor nieuwe aansluitingen zoals bekabeling en stekkers zijn voor rekening van de koper tegen de dan geldende tarieven.
 4. De fabrieksgarantie wordt voor de periode van de eerste 60 maanden kosteloos ondervangen door Deaton duurzaam BV maar na deze periode van 60 maanden zal Deaton duurzaam kosten in rekening brengen voor : voorrijkosten € 75,- en arbeidsloon van € 45,- p/u per persoon en materiaalkosten tegen de geldende tarieven mits er schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien levering en de Installatie van het Product door Deaton duurzaam overeen is gekomen, garandeert Deaton duurzaam de correcte Installatie voor een periode van 10 jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;1 & 7;2 en 7;6 en 7;7.
 6. Indien herstel of aanvullende Installatie van een niet door Deaton duurzaam geïnstalleerd Product overeen is gekomen, garandeert Deaton duurzaam de correcte Installatie voor een periode van oplevering op het nieuwe geleverde de garantie van de betreffende leverancier conform art.7;1 & 7;2 & 7,3 en 7;4 mits anders schriftelijk in de offerte overeen is gekomen. De resterende garantie op het bestaande product / de bestaande producten zullen na de verrichte werkzaamheden niet over worden gedragen aan Deaton duurzaam maar bij de huidige installateur van kracht blijven ongeacht of deze nog actief is of verzaakt heeft het probleem te herstellen of te vervangen. Schade of storing van andere producten, na installatie van het betreffende onderdeel, zullen in rekening worden gebracht.
 7. Nadat de installatie wordt opgeleverd en de omvormer verbinding maakt met de router zal dit functionerend worden opgeleverd maar zal er geen garantie worden afgegeven in de toekomst betreft het internet van de betreffende provider en het correct werken van de afgeleverde app van de omvormer.
 8. Indien dit draadloos alleen mogelijk blijkt door o.a de plaats van de router en de route van de bekabeling zal er middels een Wifi verbinding een koppeling worden gerealiseerd om de app te activeren zodat deze werkzaam zijn opgeleverd. De Wifi is een draadloos contact en zal uitgesloten zijn van garantie zoals benoemd in art.7:1 op de installatie. 
 9. De geleverde garantie van fabriek en leverancier kunnen worden overgedragen binnen de gestelde garantie mits er vooraf of maximaal 2 maanden na overdracht schriftelijk is aangegeven wie notarieel de nieuwe eigenaar is geworden en deze ook daadwerkelijk de originele factuur van de vorige eigenaar kan aanleveren.
 10. De kosten van omzetten en aanpassen voor de nieuwe eigenaar bedragen inclusief het IP-adres voor de nieuwe router en omvormer te koppelen aan de app € 150,- incl. btw.
 11. Indien er van provider wordt overgegaan of een nieuwe router door de huidige provider wordt aangeleverd dient het IP-adres te worden aangepast en zullen er kosten in rekening worden gebracht van € 75,- incl btw. Dit betreft voorrijkosten en de benodigde werkzaamheden.
 12. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Deaton duurzaam, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Deaton duurzaam vervalt;
 13. In afwijking van het in artikel 7.5 & 7,6 bepaalde, geldt voor zowel zakelijk als de Consument een termijn van twee weken;
 14. Door klimatologische gebeuren kunnen de zonuren per jaar afwijken en veranderingen in opbrengst teweeg brengen evenals schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake
  is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 25% of minder, geldt dat dit niet als gebrek, als bedoeld in artikel 7.1, kan worden gekwalificeerd; Hierbij is slecht – of achterstallig onderhoud, bebouwing van vastgoed en begroeiing van natuurlijke objecten zoals o.a. bomen en struiken en gewassen geheel uitgesloten van aansprakelijkheid ongeacht de afwijking.
 15. Koper moet Deaton duurzaam in alle gevallen, in afwijking van het in artikel 7.5, de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Deaton duurzaam zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn of het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Deaton duurzaam gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van Deaton duurzaam — te (laten) vervangen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-)schade als gevolg van het herstel of vervanging is Deaton duurzaam niet aansprakelijk;
 16. Indien een garantieclaim wordt afgewezen of deze bij aankomst of bij vervanging een van buitenkomend onheil blijkt te zijn of art. 7,2 of art. 7,19 van toepassing is heeft Deaton duurzaam het recht een vergoeding te verhalen o.b.v. de voorrijkosten van € 65,- exclusief btw. en voor de gemaakte of nog te maken uren €40,- p/u p/p exclusief btw. en voor het reeds gemonteerde of de nog te monteren materiaal o.b.v. de dan geldende tarieven te berekenen.
 17. Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op garantie;
 18. Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens Deaton duurzaam, en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Deaton duurzaam tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 1. De schade is ontstaan door koper ondeskundig is met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van het geleverde product en van strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper; 
 2. De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan Deaton duurzaam zijn verschaft en/of voorgeschreven; 
 3. De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst; 
 4. De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Deaton duurzaam; 
 5. De schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de Installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deaton duurzaam; 
 6. De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties door derden. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Deaton duurzaam kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Deaton duurzaam, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
 2. Deaton duurzaam is nooit aansprakelijk voor schade en mede voor misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product of (gevolg)schade als gevolg van het product.
 3. Deaton duurzaam in nooit aansprakelijk voor het verlies van de stroomopbrengst en kosten behorend bij het uitvallen van het systeem ongeacht de oorzaak hiervan.
 4. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Deaton duurzaam gemeld te worden;
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Deaton duurzaam, uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. Althans, het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Deaton duurzaam in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat Deaton duurzaam in verband met de verzekering draagt), voor zover Deaton duurzaam hiervoor verzekerd is;
 6. Koper vrijwaart Deaton duurzaam tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product;
 7. Koper dient Deaton duurzaam uiterlijk binnen twee maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken;
 8. In afwijking van het in artikel 8.6 bepaalde geldt voor de Consument een termijn van 2 maanden;
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Deaton duurzaam, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 9: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Deaton duurzaam of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Deaton duurzaam of Koper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Deaton duurzaam of Koper komt;
 2. In geval van tijdelijke overmacht waaronder Covid-19 of dergelijke variant, is Deaton duurzaam gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt;
 3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden, is Deaton duurzaam respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Deaton duurzaam vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW; indien art.9.2. van kracht is de overeenkomst van kracht blijft. 
 4. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmachtsituatie.
 5. Overmacht zijn klimatologische omstandigheden die de veiligheid niet meer kunnen waarborgen zoals bijv. wind, regen of sneeuw of Covid-19 of een variant evenals ziekte of overlijden binnen en rond werkgevers en werknemers van Deaton duurzaam BV en mede door problemen met het betreffende werkmateriaal.
 6. Mede het door leverancier(s) niet tijdig geleverd krijgen van de benodigde (beveiliging) materiaal en/of producten om de installatie conform afspraak te kunnen voltooien of het niet kunnen leveren van een gelijkwaardig product is hier overmacht.
 7. Overmacht is hier mede tijdens de werkzaamheden te maken krijgen met een veiligheidsrisico waardoor ander materieel nodig is en deze niet , direct of op korte termijn kan worden geleverd en de werkzaamheden dienen te worden gestaakt.

Artikel 10: Overig

 1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;
 2. Deaton duurzaam is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan. Deaton duurzaam zal Koper van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer Koper niet binnen acht dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld dat de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt Koper geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag;
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Den Haag bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat Deaton duurzaam altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;
 4. In afwijking van het in artikel 11.3 bepaalde geldt voor de Consument dat deze steeds bevoegd is te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Deaton duurzaam. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Deaton duurzaam schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechtbank Den Haag.

Artikel 12: Annuleren overeenkomst.

 1. Indien de klant de overeenkomst aangaat is er geen sprake van colportage of online verkoop omdat de klant zichzelf heeft aangemeld bij Deaton duurzaam en er op uitnodiging van koper, aan huis of telefonisch, een advies gesprek heeft plaatsgevonden en daarbij een offerte altijd en alleen maar per mail is of wordt aangeleverd. Zodra de koper na 3 dagen bedenktijd , ingaand vanaf de datum bevestiging overeenkomst middels contract, mail of mobiele berichtgeving, wenst te ontbinden dan is er sprake van een annulering met de daarbij behorende kosten van 20% met een maximum van € 350,-. Indien later dan 2 weken maar binnen 3 weken voor aanvang zal er 20% met een maximum van € 450,- in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang installatie datum zullen de kosten van 20% volledig in rekening worden gebracht. 
 2. Indien er sprake is van een aanbetaling zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het reeds betaalde bedrag van de aanbetaling.

15 jaar Quality & Guarantee van Deaton duurzaam

Geldig per 01 – 01- 2023 voor de dan uitgebrachte offertes mits anders overeengekomen in eerdere offertes.

Quality & Guarantee.

Deze wordt afgegeven door Deaton duurzaam bv. en alleen op producten die toebehoren aan de volledig installatie en niet anders dan voor 100% zijn geleverd en geïnstalleerd en opgeleverd door Deaton duurzaam bv.

Deaton duurzaam bv. geeft de koper de zekerheid dat bij schade of storing of uitval van de volledige installatie of een deel van deze onderdelen, mits deze onder de standaard fabrieksgarantie valt, geen extra kosten in rekening worden gebracht tot de duur van maximaal 15 jaar na installatie – / factuur datum. Hierbij moet de koper denken aan bijv. 2x voorrijkosten, de- & montage kosten of installatie kosten die al snel kunnen oplopen tot € 400,- excl. btw. binnen de garantieperiode per garantieclaim. 

Zorgeloos genieten van uw zonne-energie.

Aanvullend heeft de koper , mits beschreven in de offerte, de Quality & Guarantee garantie, na het vervallen van de fabrieksgarantie, t/m het 15e jaar na aanschaf en installatie bij Deaton duurzaam bv. Hierbij uitgaande van de richtlijnen van de standaard fabrieksgarantie wordt na de fabrieksgarantie maar uiterlijk het 15e jaar na factuurdatum de betreffende producten vervangen tegen de dan geldende prijs met 15% korting en zonder kosten zoals de voorrijkosten of de- & montage kosten. 

Wat zijn de uitsluitingen waar ik rekening houden?

Wilt u gebruikmaken van de fabrieks- , installateurs garantie of aanspraak maken op Quality & Guarantee en aanspraak houden op uw wettelijk recht op een goed product? Dan kan dat alleen als het product niet goed is én u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • U hebt het product op een normale manier gebruikt. 
 • Het product is niet kapot gegaan of beschadigd geraakt door normale slijtage. 
 • U hebt het product aantoonbaar goed onderhouden en geen beschadiging van buitenaf aanwezig.
 • U of derden hebben het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd.
 • U of derden hebben geen onderhoud of reparatie uitgevoerd aan het product of producten gekoppeld aan het systeem.
 • Onderdelen of producten zijn niet door andere dan Deaton duurzaam bv. verplaatst van de plaats van de installatie.
 • Uitsluiting door van buiten komend onheil of veroorzaakt door (on)gedierte.
 • Dekking indien verzekerd of vanuit de verzekeraar te verzekeren door totaal verlies waaronder o.a stormschade of brand -of overspanning en van buitenkomend onheil op de opstal- of inboedelverzekering.
 • De Koper is nog steeds de eigenaar van de aankoop en woonachtig op het betreffende adres.
 • Onderhoud of aanvullende installaties aan bestaande installaties die reeds geleverd en/of geïnstalleerd zijn door derden zijn uitgesloten van Quality & Guarantee.
 • Internet verbinding en wifi is uitgesloten van garantie.

Depot Algemene voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. Deaton duurzaam Behoud het recht om deze tussentijds en eenzijdig aan te passen.